» ໂຮງງານ C&A Lao Air Catering ຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປິດຮ້ານໃໝ່ຊື່ ຮ້ານ C&A CaFe ຊຶ່ງມີທັງກາເຟ, ເບີເກິ,ພິດຊ່າ, ນໍ້າ ແລະ ເຂົ້າໜົມອິກຫຼາຍໆຢ່າງ. ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານເຂົ້າມາອຸດໜູນເດີ. ເປິດປົກກະຕິຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 14-06-2018 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ເວລາເປິດ 08:00 ຫາ 19:00 !!

 

      ໃນວັນເສົາຂອງວັນທີ່ 16 ເດືອນ 09 ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນທາງໂຮງງານ C&A Lao Air Catering ຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ C&A. ໃນນັ້ນ ທ່ານ ຄໍາວຽງ ຈັນພາວົງ (ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງງານ C&A Lao Air Catering).ໄດ້ແໜ້ນໜັກກ່ຽວຫຼັກການຮັກສາຄວາມສະອາດ, ຫຼັກການອະນາໄມເພຶ່ອຄວາມປອດໄພໃນລະບົບການຜະລິດອາຫານ, ເຂົ້າໜົມໃຫ້ໄປຕາມລະບົບ GMP ຫຼື ຫຼັກການ 5ສ. ພ້ອມທັງແນະນໍາແນວທາງການຜະລິດເພຶ່ອນໍາໄປປັບປຸ່ງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຜະລິດຂອງໂຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານໃຫ້ດີຂື້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ .
» ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ມື  5ສ ໃຫ້​ກັບ​ພະ​ນັ​ກ​ງານ C&A
» ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ ແລະ ການ​ຜະ​ລິດ​ອາ​ຫານ​ຂອ​ງໂຮງ​ງານ  C&A Lao Air Catering
» ການ​ສ້າງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການຫຼີ້ນ​ກິ​ລາ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ  C&A Lao Air Catering