ເຂົ້າໜົມ+ເຂົ້າຈີ່

ເຄັກຝອຍທອງ
ມາໂບເຄັກ
ແດນນິດໝາກພ້າວ
ພາຍໃສ້ກອກມັນຝຣັ່ງ


ຄຸກກີ້ເຂົ້າໂອດ
ຄຸກກີ້ທັນຍາພຶດ
ຄຸກກີ້ປ່ຽງເນີຍອາມ໋ອນ
ຄຸກກີ້ໝາກອຶຊ໊ອກຂາວ


ແດນນິດເຜືອກ
ແດນນິດຖົ່ວແດງ
ພັບເຜືອກ
ແດນນິດບູເບີຣີ່


ແດນນິດສະຕໍເບີຣີ່
ແດນນນິດເມັດຖົ່ວແດງ
ພາຍໝາກພ້າວ
ແດນນິດລູກເກດ