ເຂົ້າຈີ່

ໂດນັດນໍ້າຕານ
ແອເຄ
ປັງຄາດຕາດ
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງ


ປັງເຜືອກ
ປັງສັງຂະຫຍາ
ປັງໝາກອຶ
ປັງໝູຝອຍ


ປັງຖົ່ວຂຽວ
ປັງຄາດສະຕາດ
ປັງກ້ອນອິດທອງ
ປັງໝາກພ້າວ