ຊີ ແອນດ໌ ເອ ເບເກີຣີ

candab

ລະບົບການຜະລິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຊ້ມາດຕະຖານການຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ແລະ ໃຊ້ຫຼັກການ ກິດຈະກໍາ 5ສ ມາຄວບຄຸມໃນລະບົບການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ.