ຊີ ແອນດ໌ ເອ ເບເກີຣີ

candab

ລະບົບການຜະລິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີມາດຕະຖານການຜະລິດ ແລະ ໃຊ້ຫຼັກການ ກິດຈະກໍາ 5ສ.