ອາຫານຈານຫຼັກ

ໄຂ່ໝູແດງ
ຜັດຂີ້ເມົາທະເລ
ປາເມັດມະມ່ວງ
ຂົວສັນໃນງົວ

ຜັດກະເພົາໄກ່
ປີ້ງໄກ່
ຕຸ໋ນໝູ
ປາປ້ຽວຫວານ

ປາສາມລົດ
ກະເພົາທະເລ
ໝີ່ຂົວໃສ່ໄຂ່ຜັດກຸ້ງນໍ້າມັນຫວຍ
ໝົກໄກ່