ອາຫານ VIP

ມິກຣາຊັນຍາອົບຊິດ
ປາດໍຣີ້ຊອດຄຣີມ
ລາຊານາໄກ່
ເບນດິດໄຂ່


ສະເຕັກງົວ ຊອດພິກໄທ
ກ້ຽວໝູ
ມັນຝຣັ່ງອົບກັບແຮມເບຄອນແລະຊ໊ອດເຫັດ
ປາດໍຣີ້ ອົບຊິດ


ເອິກເປັດຣາຊັນຍາຊ໊ອດບາບີຄິວ
ຣາຊັນຍາມ້ວນປູອັດຊອດໝາກເລັ່ນ
ມິກແຊນວິດຊີແອ່ນເອ
ໄຂ່ມ້ວນຮ໊ອດດອກ


ໄກ່ມ້ວນເບຄອນເຫັດຫອມ
ມິກເຄບໄຂ່
ເບຄອນຣາຊັນຍາ ຊອດບາບີຄິວ
ເອິກເປັດລົມຄວັນຊອດຫວານ